Sắp tới sẽ có sự kiện hot, hãy chờ nhé!!!
ĐUA TOP NẠP THÁNG
TOP 1: 30000 ROBUX + 500K
TOP 2: 10000 ROBUX + 300K
TOP 3: 5000 ROBUX + 200K
TOP 4-5 (KHUYẾN KHÍCH): 200K
CUỐI THÁNG SHOP SẼ CỘNG TRỰC TIẾP ROBUX VÀO TÀI KHOẢN

NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG GIẢM GIÁ 50% ACC ROBLOX  - SHOP BÁN ACC ROBLOX UY TÍN, NHẬN 100% GIÁ TRỊ KHI NẠP THẺ CÀO                 Dan**** cách đây 1 phút trước đã mua tài khoản #55398554 - Giá 15.000 ₫ | Dan**** cách đây 2 phút trước đã mua tài khoản #59741311 - Giá 15.000 ₫ | Qua***** cách đây 12 phút trước đã mua tài khoản #53973564 - Giá 90.000 ₫ | Tov***** cách đây 15 phút trước đã mua tài khoản #27403320 - Giá 70.000 ₫ | Thi********* cách đây 26 phút trước đã mua tài khoản #23388113 - Giá 15.000 ₫ | Bao******* cách đây 26 phút trước đã mua tài khoản #40020219 - Giá 50.000 ₫ | huy********* cách đây 26 phút trước đã mua tài khoản #84762276 - Giá 50.000 ₫ | anh********** cách đây 29 phút trước đã mua tài khoản #86844203 - Giá 300.000 ₫ | min*********** cách đây 30 phút trước đã mua tài khoản #23959934 - Giá 10.000 ₫ | Thi********* cách đây 31 phút trước đã mua tài khoản #52834641 - Giá 15.000 ₫ | min*********** cách đây 37 phút trước đã mua tài khoản #62621031 - Giá 10.000 ₫ | min******** cách đây 42 phút trước đã mua tài khoản #57568556 - Giá 90.000 ₫ | Tiw***** cách đây 45 phút trước đã mua tài khoản #76371715 - Giá 15.000 ₫ | Akj****** cách đây 45 phút trước đã mua tài khoản #29466072 - Giá 90.000 ₫ | Ngu***************** cách đây 48 phút trước đã mua tài khoản #10603347 - Giá 50.000 ₫ | rub***** cách đây 58 phút trước đã mua tài khoản #80435263 - Giá 70.000 ₫ | Nho***** cách đây 60 phút trước đã mua tài khoản #74373674 - Giá 15.000 ₫ | Nho***** cách đây 1 giờ trước đã mua tài khoản #26795760 - Giá 15.000 ₫ | hun*** cách đây 1 giờ trước đã mua tài khoản #97148620 - Giá 50.000 ₫ | min******** cách đây 1 giờ trước đã mua tài khoản #38423321 - Giá 50.000 ₫ | tha******* cách đây 2 giờ trước đã mua tài khoản #28952945 - Giá 114.000 ₫ | Chi**** cách đây 2 giờ trước đã mua tài khoản #38118683 - Giá 133.000 ₫ | THA********* cách đây 4 giờ trước đã mua tài khoản #67300597 - Giá 10.000 ₫ | duc*** cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #44841823 - Giá 10.000 ₫ | Tha***** cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #51517630 - Giá 10.000 ₫ | Tua******* cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #16038533 - Giá 90.000 ₫ | Tha***** cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #49253515 - Giá 10.000 ₫ | huy*********** cách đây 6 giờ trước đã mua tài khoản #67545712 - Giá 170.000 ₫ | nam********* cách đây 14 giờ trước đã mua tài khoản #23176109 - Giá 47.500 ₫ | thu******** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #17595376 - Giá 100.000 ₫ | Dat**** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #30992403 - Giá 15.000 ₫ | Lee***** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #00912298 - Giá 95.000 ₫ | yUB******** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #04238708 - Giá 100.000 ₫ | Tai********* cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #24162777 - Giá 120.000 ₫ | Hea**** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #24171479 - Giá 95.000 ₫ | Hoa****** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #80454243 - Giá 100.000 ₫ | Ngo******** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #23599579 - Giá 170.000 ₫ | Huo***** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #73856369 - Giá 10.000 ₫ | Huo***** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #98642267 - Giá 10.000 ₫ | Tgn******** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #75217840 - Giá 90.000 ₫ | kat********* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #70590326 - Giá 70.000 ₫ | nam********* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #83528769 - Giá 200.000 ₫ | Ph�***** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #33084820 - Giá 15.000 ₫ | jlb*** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #42282772 - Giá 50.000 ₫ | Duy*** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #13828618 - Giá 10.000 ₫ | Khu*********** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #38356837 - Giá 15.000 ₫ | Bui******* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #15235444 - Giá 50.000 ₫ | Pho******* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #85408868 - Giá 100.000 ₫ | Gli****** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #61629235 - Giá 38.000 ₫ | Anh********** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #88281765 - Giá 10.000 ₫ | thu****** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #21570084 - Giá 50.000 ₫ | min****** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #35788158 - Giá 15.000 ₫ | thu******** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #99708584 - Giá 100.000 ₫ | mai************* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #82640813 - Giá 10.000 ₫ | qua************* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #02976693 - Giá 15.000 ₫ | Ngu********* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #15819502 - Giá 190.000 ₫ | mai************* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #14034284 - Giá 10.000 ₫ | lam***** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #01506265 - Giá 10.000 ₫ | huy*********** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #61936034 - Giá 15.000 ₫ | lam***** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #87511451 - Giá 90.000 ₫ | Adu***** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #08289308 - Giá 285.000 ₫ | Nob*** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #39165435 - Giá 15.000 ₫ | lhp******* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #18064759 - Giá 50.000 ₫ | Nob*** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #25189058 - Giá 15.000 ₫ | kha********** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #45488877 - Giá 266.000 ₫ | min************ cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #71462184 - Giá 10.000 ₫ | Nob*** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #98344797 - Giá 70.000 ₫ | Duc******** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #05534073 - Giá 15.000 ₫ | Tru***** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #52908251 - Giá 100.000 ₫ | Vin***** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #66452701 - Giá 95.000 ₫ | huh*** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #54756223 - Giá 100.000 ₫ | Phd*** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #77306916 - Giá 270.000 ₫ | Mei******* cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #25157538 - Giá 209.000 ₫ | Bna****** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #57600259 - Giá 100.000 ₫ | kaz**** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #35684079 - Giá 50.000 ₫ | Hu�*********** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #03261138 - Giá 70.000 ₫ | Tao****** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #84680676 - Giá 170.000 ₫ | Qua**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #73317544 - Giá 38.000 ₫ | lhp******* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #97556630 - Giá 270.000 ₫ | min************ cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #35917810 - Giá 285.000 ₫ | kaz**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #91164907 - Giá 50.000 ₫ | lhp******* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #68228844 - Giá 285.000 ₫ | Bin******** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #39031076 - Giá 10.000 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #43610073 - Giá 47.500 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #93792875 - Giá 70.000 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #28184759 - Giá 70.000 ₫ | Pho********* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #32876368 - Giá 10.000 ₫ | Pho********* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #90249789 - Giá 50.000 ₫ | cha**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #63511727 - Giá 50.000 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #27783815 - Giá 270.000 ₫ | Coo**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #33554182 - Giá 15.000 ₫ | gia****** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #11752954 - Giá 47.500 ₫ | cha************ cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #42354388 - Giá 285.000 ₫ | Vut***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #96998523 - Giá 120.000 ₫ | rub***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #42218804 - Giá 50.000 ₫ | Mei******* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #16217326 - Giá 200.000 ₫ | min****** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #14644763 - Giá 285.000 ₫ | Zin**** cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #10273589 - Giá 50.000 ₫ | Nic**** cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #63063643234 - Giá 38.000 ₫ | vnm********** cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #45948746 - Giá 15.000 ₫ | Thi************* cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #76729470 - Giá 50.000 ₫ | luc********* cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #56052278 - Giá 15.000 ₫ | Anh********** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #41710621 - Giá 90.000 ₫ | Ló**** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #65142089 - Giá 100.000 ₫ | Huy*** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #57857070 - Giá 256.500 ₫ | Huy*** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #20592087 - Giá 50.000 ₫ | Tan******** cách đây 22 giờ trước đã mua tài khoản #43518639 - Giá 50.000 ₫ | kha***** cách đây 22 giờ trước đã mua tài khoản #21388436 - Giá 50.000 ₫ | Min******** cách đây 22 giờ trước đã mua tài khoản #77375176 - Giá 57.000 ₫ | Huy******** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #83898287 - Giá 15.000 ₫ | Dun***** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #63627418 - Giá 15.000 ₫ | kha****** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #08248704 - Giá 285.000 ₫ | Jrj******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #10749290 - Giá 15.000 ₫ | Jrj******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #32752425 - Giá 50.000 ₫ | jng******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #17215677 - Giá 10.000 ₫ | Too******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #10939309 - Giá 50.000 ₫ | Pha****** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #71935465 - Giá 38.000 ₫ | Ngu********* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #67738372 - Giá 142.500 ₫ | hie**** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #19157962 - Giá 15.000 ₫ | Tan******** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #90796028 - Giá 95.000 ₫ | jng******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #84645372 - Giá 170.000 ₫ | Duy*** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #39187613 - Giá 90.000 ₫ | lam********** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #94488582 - Giá 50.000 ₫ | Dun***** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #83010113 - Giá 50.000 ₫ | kaz*********** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #79790428 - Giá 90.000 ₫ | Thi******** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #86472956 - Giá 47.500 ₫

MUA ROBUX 120H + CÀY THUÊ + GAMEPASS

Đã bán: 11.206
Đang Giảm Giá 70%
Đã bán: 2.209
Đang Giảm Giá 70%
Đã bán: 23.267
Đang Giảm Giá 70%
Đã bán: 3.269
Đang Giảm Giá 70%

DANH MỤC BÁN ACC

Tài khoản hiện có: 1.913
0 đ 0 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 83
20.000 đ 15.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 1.914
27.000 đ 20.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 27.625
46.000 đ 35.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 27.625
100.000 đ 70.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 1.914
149.000 đ 100.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 1.915
199.000 đ 149.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 1.915
199.000 đ 149.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 83
249.000 đ 199.000 đ
MUA NGAY
Tài khoản hiện có: 83
0 đ 0 đ
MUA NGAY

CÀY THUÊ + GAMEPASS

Đã bán: 10.379
Đang Giảm Giá 70%
Đã bán: 0
Đang Giảm Giá 70%
Đã bán: 0
Đang Giảm Giá 70%
Đã bán: 0
Đang Giảm Giá 70%

Snakeroblox.net - Website bán Robux, Gamepass và dịch vụ Cày thuê all game Roblox chất lượng, giá rẻ, uy tín, tự động và nhanh chóng

I. Giới thiệu khái quát về game Roblox và Robux

1.1. Giới thiệu về tựa game thịnh hành hiện nay - game Roblox

Roblox là một nền tảng game trực tuyến độc đáo, cho phép người chơi tạo ra những trải nghiệm gaming cá nhân thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua trên Roblox Studio. Tại đây, mỗi người chơi được khuyến khích phát triển sự sáng tạo của mình và tham gia vào cộng đồng trò chơi đa dạng, bao gồm cả những tác phẩm do nhà sản xuất chính thức và cộng đồng người chơi tạo ra.

Roblox đang hiện diện với đa dạng thể loại game, từ những tựa game chính thức do đội ngũ phát triển sáng tạo, cho đến các trò chơi độc đáo được cộng đồng tạo ra. Tại đây, bạn có thể theo đuổi sở thích cá nhân và sáng tạo ra những trò chơi có phong cách riêng biệt, đồng thời chia sẻ chúng với bạn bè để cùng trải nghiệm.

Điều đặc biệt là, Roblox mang lại cơ hội kiếm Robux từ những trò chơi mà bạn sáng tạo. Điều này làm cho Roblox trở nên hấp dẫn đối với nhiều người chơi, đặt ra một lý do khác để khám phá thế giới đầy sáng tạo và màu sắc của Roblox ngay bây giờ!

1.2. Robux tron Roblox là gì? Lý do cần phải sở hữu thật nhiều robux

Robux là đơn vị tiền ảo tồn tại trong Roblox, là loại tiền dùng chung cho mọi tựa game trong hệ thống. Bạn có thể sử dụng Robux để mua các vật phẩm độc đáo như trái ác quỷ, acc blox fruit hoặc thậm chí xây dựng thế giới game riêng biệt của mình. Đồng thời, bạn cũng có khả năng sáng tạo và phát triển các trò chơi độc đáo, thể hiện sự sáng tạo của bản thân.

Có nhiều cách để kiếm Robux, từ việc nạp trực tiếp qua trang nạp của nhà phát hành đến việc xây dựng trò chơi trong Roblox để kiếm thu nhập. Tuy nhiên, để nhanh chóng và thuận tiện nhất, phương thức tốt nhất là sử dụng cách nạp game. Nếu bạn muốn biết cách nạp Robux, hãy khám phá thông tin hữu ích dưới đây!

1.3. Các hình thức để nạp robux có hiện nay

Bước 1: Truy cập trang chủ Roblox.

Truy cập Robux
Truy cập Robux

Bước 2: Chọn vào mục Robux.

Chọn Robux
Chọn Robux

Bước 3: Chọn gói robux mà bạn muốn nạp.

Chọn mệnh giá
Chọn mệnh giá

Ở đây chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ là chọn gói $4.99, bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình.

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về từng hình thức để nạp Robux khác nhau:

1.3.1. Nạp bằng thẻ tín dụng

Bước 4: Chọn mục "Credit Card" và điền thông tin và nạp.

Chọn thanh toán bằng Credit Card
Chọn thanh toán bằng Credit Card

Chú ý: Khi mua robux bằng hình thức Credit Card bạn cần phải phải liên kết với tài khoản ngân hàng ngay từ bước đầu.

Bảng tỉ lệ quy đổi robux qua việc nạp bằng thẻ tín dụng:

Mệnh giá

Nhận được

$ 4,99

400 Robux

$ 9,99

800 Robux

$ 19,99

1.00 Robux

$ 49,99

4.500 Robux

$ 99,99

10.000 Robux

1.3.2. Nạp bằng thẻ ghi nợ

Bước 4: Chọn mục thẻ ghi nợ.

Chọn và thanh toán
Chọn và thanh toán

Chú ý: Khi mua bằng hình thức thẻ ghi nợ thì trước tiên bạn cần phải thanh toán trước số tiền cần mua Roblox và sau đó liên kết với loại ATM mình có để thực hiện việc mua thẻ nhé.

1.3.3. Nạp bằng Paypal

Bước 4: Chọn mục paypal và nhấn tiếp tục

Chọn Palpay và thanh toán.
Chọn Palpay và thanh toán

Lưu ý: Để thực hiện việc mua sắm trên Roblox, bạn cần kết nối tài khoản PayPal của mình với ngân hàng, đồng thời cũng cần phải đảm bảo rằng ngân hàng đã được liên kết với trang web Roblox.com. Điều này là quan trọng để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra thuận lợi và bảo mật cho tất cả người chơi.

1.3.4. Nạp bằng card điện thoại

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình nạp Robux qua các phương thức trước đó, hãy ghé thăm shop bán Robux giá rẻ - Snakeroblox.net. Chúng tôi tự hào cung cấp nhiều phương thức nạp Robux tiện lợi, nhanh chóng và đa dạng thông qua việc sử dụng thẻ điện thoại từ các nhà mạng hàng đầu như Viettel, Mobifone, VinaPhone, cũng như thẻ game từ các đối tác uy tín như Garena, Gate, Zing và nhiều loại thẻ khác phổ biến tại Việt Nam.

Tại Snakeroblox.net, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách sử dụng các phương thức nạp Robux đơn giản chỉ trong vài bước trên trang web của chúng tôi. Không cần phải mất nhiều thời gian và di chuyển, bạn có thể sở hữu ngay lượng Robux lớn với mức giá hấp dẫn, đáp ứng đúng theo mong muốn và ngân sách của bạn.

Cam kết đem đến sản phẩm và dịch vụ game Roblox chất lượng cao, Snakeroblox.net không chỉ cung cấp Robux với giá ưu đãi mà còn tạo ra trải nghiệm mua sắm dễ dàng và thuận tiện. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn bạn về cách nạp Robux một cách đơn giản nhất, đảm bảo bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia thế giới của Roblox.

Hãy đến với chúng tôi tại Snakeroblox.net, nơi bạn có thể mua Robux với giá ưu đãi và dễ dàng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và mang lại trải nghiệm mua sắm cũng như nạp Robux vô cùng thuận tiện. 

II. Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mà Snakeroblox.net cung cấp

2.1. Nạp Robux - Gamepass tại shop Snakeroblox.net

Hiện tại, Snakeroblox.net đang cung cấp một loạt dịch vụ liên quan đến tựa game Roblox, và chúng tôi tự hào nhận được sự tin yêu và ủng hộ đặc biệt từ cộng đồng game thủ Roblox trong thời gian gần đây.

Các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp bao gồm:

Dịch vụ game Roblox

MUA ROBUX (120H)

MUA GAMEPASS BLOX FRUIT

MUA TRÁI ÁC QUỶ BLOX FRUIT

BÁN GAMEPASS ANIME ADVENTURES
BÁN GAMEPASS BLADE BALL

2.2. Cày thuê Roblox tại Snakeroblox.net

Dịch vụ Cày Thuê
CÀY THUÊ BLADE BALL
CÀY THUÊ BLOX FRUIT

2.3. Bán acc Roblox tại Snakeroblox.net

Dịch vụ game Roblox

Giá tại Snakeroblox.net

BÁN ACC ROBLOX

Chỉ từ 59K

RANDOM BLOX FURIT 15K Chỉ 15K
RANDOM BLOX FURIT 20K Chỉ 20K

ACC MAX LEVEL - GODHUMNAN

Chỉ từ 59K
ACC SOUL GIUTAR & GODHUMAN Chỉ 100K

ACC GODHUMAN - SONG KIẾM

Chỉ 149K

ACC LEOPARD MAX LEVEL

Chỉ 149K

ACC MOCHI V2 - SONG KIẾM & GODHUMAN Chỉ 198K
RANDOM BLOX FRUITV4 FULL GEAR Chỉ 297K
ACC BLOX FRUIT RACE V4 Chỉ từ 323K

III. Lý do vì sao bạn nên chọn website Snakeroblox.net của chúng tôi

Một số lý do mà các dịch vụ game Roblox tại trang web Snakeroblox.net luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ nhiều khách hàng bao gồm:

3.1. Shop chúng tôi được PR và được đảm bảo của các idols roblox nổi tiếng

Shop Snakeroblox.net tự hào là đối tác của nhiều idol và YouTuber nổi tiếng trong cộng đồng game Roblox như Bác Tô, H3 Gaming, Gà Công Nghiệp, KiA Phạm cùng nhiều cá nhân khác có sức ảnh hưởng lớn. Sự hợp tác này giúp chúng tôi xây dựng một địa chỉ đáng tin cậy, được nhiều người chơi tin tưởng và ủng hộ.

Trên shop của chúng tôi, bạn sẽ khám phá những Acc Roblox cực kỳ VIP, như:

- Acc Blox Fruits Max Level với những kỹ năng mạnh mẽ như GodHuman, SuperHuMan, Electric V2, Death Step, Sharkman Karate, Dragon Talon, Buddha Full Awakening, Kiếm Buddy, Yama, Kiếm Tushita, Saber, Đinh Ba Katakuri, Cavander và hơn 20 Triệu Beli, Fragment từ 10k đến 50k, 1 Tộc V3 Random, Kho Trái Ác Quỷ Hên Xui Siêu Xịn.

- Acc Blox Fruits Max Level khác cũng sở hữu những kỹ năng đặc biệt như GodHuman, SuperHuMan, Sharkman Karate, Dragon Talon, Electric V2, Death Step, Buddha Full Awakening, Kiếm Tushita, Saber, Katakuri, Dual Cursed Katana, Kiếm Buddy, Yama, Cavander, với hơn 20 Triệu Beli, Fragment từ 10k đến 50k, 1 Tộc V3 Random, Kho Trái Ác Quỷ Hên Xui Siêu Xịn,...

Chúng tôi mang đến cho bạn những tài khoản Roblox với giá rẻ, phục vụ cho nhu cầu tham gia vào thế giới độc đáo của Roblox. Danh mục "Bán Acc" sẽ là nơi bạn có thể tìm hiểu chi tiết và lựa chọn những tài khoản phù hợp nhất.

3.2. Giá cả hợp lý

Chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc khi nhìn lại những thành tựu mà Shop Snakeroblox.net đã đạt được, xây dựng được một vị trí vững chắc trong cộng đồng game thủ và trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu cho những người yêu thích game Roblox trên thị trường hiện nay. Chất lượng sản phẩm và độ tin cậy luôn được chú trọng hàng đầu, và cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất cho mọi khách hàng khi đến với Shop Snakeroblox.net.

Chúng tôi không ngừng nâng cao hệ thống và thực hiện các cải tiến để khẳng định sự vững mạnh và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Với danh tiếng đã được khẳng định trong cộng đồng, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ game Roblox tốt nhất, giúp mọi game thủ có được những trải nghiệm đẳng cấp mà không cần phải tìm kiếm ở những nơi khác.

Chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng và dịch vụ game Roblox VIP, bao gồm nạp Robux chính hãng với giá ưu đãi, mua Gamepass đáng tin cậy, thuê cày up rank chất lượng cao, bán tài khoản game VIP, và cả việc mua random tài khoản game Roblox VIP với giá cả hợp lý. Bạn cũng có thể tham gia vào nhiều minigame hấp dẫn liên quan đến game Roblox trên Shop Snakeroblox.net của chúng tôi.

Với sự tiện lợi và những ưu đãi lớn từ Shop Snakeroblox.net, bạn sẽ không bao giờ thất vọng khi tìm kiếm những sản phẩm game chất lượng với mức giá hợp lý. Hãy trải nghiệm những điều tuyệt vời trong thế giới của Roblox với những sản phẩm chất lượng cao từ shop của chúng tôi!

3.3. Dịch vụ game chất lượng và tốt nhất

Snakeroblox.net không chỉ là một địa chỉ tin cậy hàng đầu mà còn được đánh giá cao về độ bảo mật, đảm bảo bạn có thể sử dụng dịch vụ một cách an toàn. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ game Roblox với chất lượng hàng đầu và giá cả phải chăng, nhờ vào mối quan hệ hợp tác đặc biệt với nhà phát triển của Roblox.

Chúng tôi không ngừng phát triển cả về sản phẩm lẫn hệ thống bán hàng, đảm bảo luôn cập nhật những điều tốt nhất trên shop Snakeroblox.net để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thiết yếu của người chơi Roblox. Với sự tiện lợi và ưu đãi lớn từ Snakeroblox.net, bạn sẽ không còn lo lắng và băn khoăn về việc tìm kiếm những sản phẩm game chất lượng với giá cả hợp lý nữa.

Tại shop Snakeroblox.net của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy mọi thứ mà bạn cần, từ Mua Gamepass đáng tin cậy, nạp Robux chính hãng với giá rẻ, mua tài khoản Roblox VIP, đến việc mua tài khoản ngẫu nhiên Roblox VIP với mức giá hấp dẫn, và thuê cày để nâng cấp cấp độ acc game với chất lượng cao.

3.4. Đội ngũ nhân viên tư vấn của shop chúng tôi có chuyên nghiệp cao

Đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp tại shop Snakeroblox.net đã trải qua quá trình đào tạo kỹ lưỡng, tích lũy kiến thức sâu rộng về các sản phẩm và dịch vụ game mà chúng tôi cung cấp. Chính nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng này, nhân viên của chúng tôi có khả năng đáp ứng mọi thắc mắc và câu hỏi từ khách hàng một cách tận tâm và chính xác nhất.

Chúng tôi cam kết luôn đặt trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, mang đến cho họ những trải nghiệm mua sắm tốt nhất thông qua việc cung cấp sản phẩm chất lượng và sự chăm sóc khách hàng online qua các kênh fanpage Facebook và số điện thoại. Điều này giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng và nhận được sự hỗ trợ chu đáo từ shop của chúng tôi.

Hơn nữa, hệ thống hỗ trợ khách hàng của Snakeroblox.net hoạt động liên tục 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ. Điều này đảm bảo rằng mọi nhu cầu của khách hàng sẽ được giải quyết kịp thời và hiệu quả một cách thuận tiện nhất. Dù khách hàng đang đối mặt với bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Với triết lý "khách hàng là thượng đế," chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ game Roblox chất lượng nhất, cùng với những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đáp ứng mọi mong đợi của khách hàng về chất lượng dịch vụ và sự đa dạng của sản phẩm.

3.5. Nhận được phản hồi và đánh giá tích cực từ phía khách hàng sử dụng dịch vụ

Trong suốt hành trình kinh doanh và cung cấp sản phẩm, dịch vụ game cho cộng đồng người chơi game Roblox tại Việt Nam, đội ngũ Shop Snakeroblox.net luôn đặt sự chất lượng và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Đóng góp chất lượng từ khách hàng về sản phẩm và dịch vụ đã là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, nhằm mang đến những sản phẩm game chất lượng nhất cho cộng đồng người chơi.

Những đóng góp quý báu này đã giúp Shop Snakeroblox.net đạt được vị trí xuất sắc trong thị trường game Roblox, với nhiều sản phẩm uy tín mang lại trải nghiệm chất lượng. Chúng tôi tự hào vì sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng game Roblox trong suốt thời gian qua. Những lời khen ngợi này sẽ là động lực lớn, giúp chúng tôi vượt qua mọi thách thức và tiếp tục phát triển, để người chơi luôn được trải nghiệm những sản phẩm game tốt nhất. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực tối đa để đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng, và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để khách hàng luôn hài lòng và tin tưởng vào chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu nào liên quan đến game Roblox, hãy liên hệ với Shop Snakeroblox.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất! Chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng đồng hành cùng bạn, đảm bảo rằng mọi yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

IV. Hướng dẫn mua Robux

Nạp Robux Chính Hãng tại shop Snakeroblox.net để mua các vật phẩm, trang phục, và tính năng cần thiết cho nhân vật trong game Roblox của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách Nạp Robux tại Snakeroblox.net:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn ở website Snakeroblox.net

Trước hết, bạn cần Đăng nhập vào tài khoản shop hoặc Đăng ký một tài khoản mới tại trang web Snakeroblox.net.

Thao tác như sau: Tại góc màn hình phía trên bên phải, chọn Đăng nhập/Đăng ký.

- Đăng nhập: Nhập thông tin tài khoản để đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc chuyển sang phần Đăng ký tài khoản.
- Đăng ký: Điền thông tin yêu cầu trong khung hiển thị và đăng ký tài khoản mới.

Đăng nhận/Đăng ký
Đăng nhận/Đăng ký

Bước 2: Nạp tiền vào website Snakeroblox.net

Hiện tại, Snakeroblox.net hỗ trợ hình thức nạp tiền qua thẻ cào và chuyển khoản.

Nạp thẻ
Nạp thẻ

Bước 3: Mua Robux tại Snakeroblox.net

Trong danh mục "DỊCH VỤ", chọn danh mục "Mua Robux 120h". Nhập thông tin như gói nạp, thông tin tài khoản, và mật khẩu của bạn.

Chọn danh mục Mua Robux 120h
Chọn danh mục Mua Robux 120h

Cuối cùng, nhấn nút “Thanh toán” để tạo lệnh nạp Robux vào tài khoản game Roblox của bạn.

Mua Robux 120h
Mua Robux 120h

Với việc hoàn thành đầy đủ các bước trên, giao dịch nạp Robux của bạn thông qua Snakeroblox.net đã hoàn tất. Hãy thử ngay để trải nghiệm những điều tuyệt vời mà Robux có thể mang lại!

 

Mua ngay

V. Hướng dẫn cày thuê Roblox trên Snakeroblox.net

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website Snakeroblox.net

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web Snakeroblox.net. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản mới trên trang web này.

 

Đăng nhận/Đăng ký
Đăng nhận/Đăng ký

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản của bạn trên website Snakeroblox.net

Tiếp theo, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình trên trang web Snakeroblox.net. Có nhiều phương thức nạp tiền khác nhau như thẻ cào và chuyển khoản được hỗ trợ.

Nạp thẻ
Nạp thẻ

Bước 3: Truy cập vào danh mục cày thuê mà bạn muốn sử dụng

Trên trang web Snakeroblox.net, truy cập vào danh mục cày thuê và lựa chọn dịch vụ cày thuê mà bạn quan tâm, chẳng hạn như "CÀY THUÊ BLOX FRUIT"; "CÀY THUÊ BALDE BALL".

Chọn danh mục Cày Thuê
Chọn danh mục Cày Thuê

Bước 4: Chọn rank mà bạn muốn cày lên

Chọn rank mà bạn muốn cày lên trong game và xác nhận lựa chọn của mình.

Bước 5: Thực hiện thanh toán và chờ

Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn trên trang web và chờ đợi quá trình cày thuê được thực hiện. Lưu ý rằng bạn nên tránh đăng nhập vào tài khoản game của mình trong khi quá trình cày game đang diễn ra để tránh gián đoạn.

Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cày game, bạn sẽ nhận được thông báo và có thể kiểm tra lại tài khoản của mình.

VI. Hướng dẫn mua Acc Roblox trên Snakeroblox.net

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website Snakeroblox.net

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web Snakeroblox.net. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký một tài khoản mới trên trang web này.

Đăng nhận/Đăng ký
Đăng nhận/Đăng ký

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản của bạn trên website Snakeroblox.net

Tiếp theo, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình trên trang web Snakeroblox.net. Có nhiều phương thức nạp tiền khác nhau như thẻ cào và chuyển khoản được hỗ trợ.

Nạp thẻ
Nạp thẻ

Bước 3: Chọn và Truy cập danh mục bán acc game Roblox trên Snakeroblox.net mà bạn muốn sử dụng

Trên trang web Snakeroblox.net, truy cập vào danh mục Bán acc Roblox mà bạn quan tâm.

Chọn danh mục Bán Acc Roblox
Chọn danh mục Bán Acc Roblox

Bước 4: Chọn acc game Roblox mà bạn muốn mua

Chọn tài khoản game Roblox mà bạn muốn mua trong danh sách các acc có sẵn.

Mua acc roblox
Mua acc roblox

Bước 5: Thực hiện thanh toán và nhận acc

Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn trên trang web và sau đó bạn sẽ nhận được tài khoản game Roblox mà bạn đã mua.

 

Mua ngay

VII. Hướng dẫn chơi minigame nhận robux trên Snakeroblox.net

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website Snakeroblox.net

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web Snakeroblox.net. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới trên trang web này.

Đăng nhận/Đăng ký
Đăng nhận/Đăng ký

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản của bạn trên website Snakeroblox.net

Tiếp theo, nạp tiền vào tài khoản của bạn trên trang web Snakeroblox.net bằng cách sử dụng các phương thức nạp tiền có sẵn, chẳng hạn như thẻ cào hoặc chuyển khoản.

Nạp thẻ
Nạp thẻ

Bước 3: Truy cập vào danh mục “Minigame” để chơi minigame Roblox trên Snakeroblox.net.

Trên trang web Snakeroblox.net, truy cập vào danh mục "Minigame" để tham gia các minigame Roblox như "VÒNG QUAY 100% TRÚNG ACC ROBLOX"; "VÒNG QUAY SIÊU ROBUX" và nhiều trò chơi khác.

Chọn Minigame
Chọn Minigame

Bước 4: Chọn minigame Roblox mà bạn muốn chơi

Chọn một trong những minigame Roblox có sẵn trong danh mục và chuẩn bị tham gia.

Bước 5: Thực hiện chơi và nhận thưởng

Tham gia chơi minigame Roblox theo hướng dẫn và sau đó bạn sẽ có cơ hội nhận được thưởng từ các minigame đó. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị!

VII. Câu hỏi thường gặp

7.1. Thời gian nhận Robux sau khi thanh toán tại shop Snakeroblox.net là bao lâu?

Điều này là một ưu điểm lớn khi sử dụng dịch vụ của Snakeroblox.net. Khả năng nhận Robux ngay sau khi thanh toán giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người chơi, giảm thời gian chờ đợi và mang lại sự thuận tiện cho việc sử dụng nguồn tài nguyên trong game Roblox.

Ngoài ra, việc giữ cho quá trình thanh toán và nhận Robux diễn ra nhanh chóng cũng là một dạng đảm bảo cho khách hàng, giúp họ cảm thấy tin tưởng và hài lòng với dịch vụ của shop. Điều này là quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và uy tín của Snakeroblox.net trong cộng đồng người chơi Roblox.

7.2. Dịch vụ của website Snakeroblox.net có an toàn, đáng tin cậy không?

Việc có sự ủng hộ và đánh giá tích cực từ các idol và youtuber nổi tiếng như KiA Phạm, Bác Tô, Gà Công Nghiệp, H3 Gaming là một yếu tố quan trọng giúp xác minh và củng cố uy tín của Shop Snakeroblox.net trong cộng đồng người chơi Roblox. Sự tin tưởng của những người nổi tiếng này giúp đảm bảo cho khách hàng về chất lượng và độ đáng tin cậy của sản phẩm và dịch vụ mà shop cung cấp.

Việc được cam kết là chính hãng 100% và có thể kiểm tra khi mua hàng là một ưu điểm lớn, đặc biệt trong lĩnh vực game nơi cộng đồng người chơi thường xuyên quan tâm đến tính minh bạch và đáng tin cậy của các shop game. Chúng tôi hy vọng rằng Snakeroblox.net sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững uy tín đã xây dựng được và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi Roblox.

7.3. Có thể hoàn lại tiền nếu giao dịch thất bại tại shop Snakeroblox.net không?

Việc Snakeroblox.net cung cấp chính sách hoàn trả tiền trong những trường hợp như lỗi kỹ thuật trên hệ thống website, sản phẩm không đúng với thông tin niêm yết, hoặc mặt hàng không còn tồn tại, là một động thái tích cực để bảo vệ quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng. Điều này thể hiện cam kết của shop về chất lượng và tính minh bạch trong giao dịch với người chơi Roblox.

Các chính sách như vậy giúp tạo ra một môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và đáng tin cậy, nơi khách hàng có thể yên tâm khi thực hiện các giao dịch. Hỗ trợ hoàn trả tiền trong các trường hợp nêu trên là một biện pháp quan trọng để xây dựng và duy trì niềm tin từ phía khách hàng, cũng như thể hiện tâm huyết của Snakeroblox.net trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy.

Xem tất cả »
« Thu gọn